top of page
NYC Skyline BW

About Us

Truyền đạt Tri thức, hướng về Cộng đồng.

​Hi there,

My name is Ca Dao, but my friends know me as Cookie. I am a graduate of the University of Southern California with a degree in International Relations. And I'm Jady, an undergraduate student at USC studying Computational Neuroscience. We are children of immigrants from a beautiful and resilient country named Vietnam. After centuries of colonialism, imperialism, and flawed governing, the Vietnamese diaspora had little opportunity to foster the establishment of a healthy and functional free press both at home and abroad. As such, we are passionate about becoming agents for structural change.

The Interpreter - Người Thông Dịch has been endorsed by esteemed names in journalism, such as NBCBBC Tiếng Việt and Vox.

Unfortunately, and those within the Vietnamese diaspora can perhaps relate, our parents and relatives do not have access to reliable information due to the burden of language barriers. They are constantly subjected to distorted or outright fake news from pseudo-news sites, to radio hosts and Youtube personalities whose goal is not to inform, but to reap exorbitant profits. Therefore, Người Thông Dịch is my solution to this encompassing problem in our community.

Người Thông Dịch is a conduit between Vietnamese generations, conveying facts and engaging the diaspora about relevant issues in the world. We intend to play an active role in building an informed, connected, and engaged Vietnamese diaspora that seeks information and makes decisions grounded in the truth.

​Xin chào!

Tên tôi là Ca Dao, nhưng bạn bè quen gọi tôi là Cookie. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Đại học Nam California. Và tôi là Jady, một sinh viên đại học tại USC nghiên cứu Khoa học thần kinh tính toán. Chúng tôi là những người con của những người nhập cư đến từ một đất nước xinh đẹp và kiên cường mang tên Việt Nam. Sau nhiều thế kỷ bị thực dân, đế quốc và chế độ cai trị sai lầm, người Việt hải ngoại có rất ít cơ hội để thúc đẩy việc thành lập một nền báo chí tự do lành mạnh và hoạt động hiệu quả ở cả trong và ngoài nước. Do đó, chúng tôi rất đam mê trở thành tác nhân thay đổi cấu trúc.

 

Thật không may, và những người trong cộng đồng người Việt hải ngoại có thể có liên quan, cha mẹ và người thân của chúng tôi không có quyền truy cập thông tin đáng tin cậy do gánh nặng của rào cản ngôn ngữ. Họ thường xuyên phải hứng chịu những tin tức xuyên tạc hoặc giả hoàn toàn từ các trang tin rởm, đến những người dẫn chương trình phát thanh và các nhân vật trên Youtube với mục tiêu không phải là thông báo mà là để thu lợi nhuận cắt cổ. Do đó, Người Thông Dịch là giải pháp của tôi cho vấn đề bao trùm này trong cộng đồng của chúng tôi.

 

Người Thông Dịch là kênh kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam, truyền tải sự thật và lôi cuốn cộng đồng người hải ngoại về các vấn đề liên quan trên thế giới. Chúng tôi dự định sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thông báo, kết nối và gắn bó, tìm kiếm thông tin và đưa ra quyết định dựa trên sự thật.

Core Team

cookie.jpg

Cookie

Founder

jd_edited.jpg

Jady

Co-Founder

evelyn.jpg

Evelyn

Finance

ashley.jpg

Ashley

Outreach

tegan.jpeg

Tegan

Editorial Coordinator

bottom of page